Ruimtelijke Structuurvisie Woerden

De gemeente Woerden spant zich om de kwaliteiten die de gemeente heeft te koesteren en tegelijkertijd zo veel als nodig is tegemoet te komen aan maatschappelijke opgaven die een ruimtelijke invulling vragen. Vanuit het motto “Respect voor historie, ruimte voor groei” is met een ruimtelijke structuurvisie 2009-2030 invulling aan die ambitie gegeven, nadat in een eerder stadium al een Toekomstvisie Woerden 2022 was opgesteld. Daar waar de toekomst visie interactief tot stand is gekomen om de “óf en waarom vragen” beantwoord te krijgen, is in de structuurvisie veel aandacht besteed aan het proces om de “hoe en waar vragen” te beantwoorden. Natuurlijk, want zo gaat dat in de praktijk, zijn we regelmatig terug gekeerd naar de of en waarom vragen en zijn die soms geherdefinieerd.

Als projectleider/procesmanager voor de structuurvisie heb ik me vooral hard gemaakt om, naast een inhoudelijke verdiepingsslag proberen te realiseren, het proces goed te organiseren. De positie in het midden van het land, met de daaraan gepaarde ruimtedruk vroeg expliciete aandacht voor beide onderwerpen. In het proces is veel aandacht besteed aan het betrekken van andere overheden, het maatschappelijk middenveld én de interne gemeentelijke organisatie.

De inhoudelijke discussie had betrekking op meer of minder reguliere planologische opgaven: de positionering van een regionaal bedrijventerrein, de recreatiebehoefte faciliteren (met daarbij specifiek een golfbaan en een jachthaven), het wonen, het water. Maar ook op nieuwe opgaven. Door de ruimtelijke identiteit van het gemeentelijk grondgebied te benutten ontstond er een extra dimensie van de ruimtelijke opgave: een “traag” veenweidegebied en een “dynamische” oeverwalzone”. Het onderscheid tussen beide is de afgelopen anderhalve eeuw verdwenen en daarmee is een kwaliteit verloren gegaan. Juist dat onderscheid draagt bij aan de kwaliteit van Woerden. In de structuurvisie is deze ruimtelijke identiteit de onderlegger voor toekomstige ontwikkelingen.

Downloads:

Flyer structuurvisie

Flyer structuurvisie